APORT.BG
 

Формирането на КАПИТАЛА на търговско дружество от типа Дружество с ограничена отговорност /ООД/, Акционерно дружество /АД/, Командитно дружество с акции /КДА/ може да е от ПАРИЧНА или НЕПАРИЧНА вноска.

Предмет на непарична вноска или така още наречен АПОРТ може да представлява всякакъв тип актив /имущество – движимо и/или недвижимо, ценни книжа и мн. други/, оценим в паричен еквивалент по специална процедура. Предмет на апорт могат да бъдат и редица неимуществени права, като право върху търговска марка, ноу хау и др.

Целта на създателите на APORT.BG като специалисти – юристи, икономисти и експерти в различни области на правото и финансите, е да съдействат и консултират капиталовите търговски дружества в процеса на взимане на решение относно необходимостта, положителните и отрицателните страни при преценка относно възможностите за първоначално формиране или за увеличение на капитала на дружеството, посредством непарична вноска /апорт/.

Изграденият екип може да съдейства в цялостния процес по регистрация и /или увеличение на капитала в капиталово търговско дружество чрез апорт, посредством извършване на непарична вноска.

Като основни и най – често срещани и ползвани в практиката, оценими в паричен еквивалент активи, може да се посочат:

  • Апорт на недвижими имоти;
  • Апорт на движими вещи и активи – машини, съоръжения, техника и други материални активи;
  • Апорт на търговско предприятие;
  • Апорт на нематериални активи – права върху интелектуалната собственост, ноу – хау, търговска репутация и др.;
  • Апорт на ценни книжа -акции и дялове в капиталови търговски дружества и др.;
  • Апорт на търговски вземания;
  • Апорт на парични заеми;
  • Апорт и преоформяне на допълнителни парични вноски по смисъла на чл.134 от Търговски Закон.

Списъкът на посочените апорти не е изчерпателен и може да бъде допълнен с редица специфични търговски и граждански продукти – предмет на непарична вноска.

Лихва.БГ ООД © 2009 aport.bg Всички права запазени.