APORT.BG
   НАЧАЛО / ПРЕОБРАЗУВАНЕ
  ПРЕОБРАЗУВАНИЯ ПО ГЛАВА 16 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

С оглед динамиката на стопанския оборот, много често търговците в хода на осъществяване на тяхната дейност достигат момент, в който се налага да вземат решения за преструктуриране на търговските си предприятия, с оглед по - целесъобразно и икономически изгодно управление на бизнеса. В тази връзка често пъти търговците желаят да обособят отделните дейности, които развиват, като ги разделят в отделни дружества или като отделят част от дейността на съществуващото дружество в ново дружество или я прехвърлят към друго, съществуващо вече дружество. В други случаи, по редица икономически и пазарни причини, се налага дейността на отделни дружества да бъде обединена в едно дружество. Желаният правен и икономически ефект в тези случаи се постига посредством специфичните производства по преобразуване на търговските дружества чрез ВЛИВАНЕ, СЛИВАНЕ, ОТДЕЛЯНЕ, РАЗДЕЛЯНЕ или чрез ОТДЕЛЯНЕ на еднолично дружество с ограничена отговорност.

Преобразуването на търговските дружества е комплексно производство, представляващо сложен фактически състав, изискавщ специални правни и икономически познания и опит. Процесът започва с изготвяне на план за преобразуване или сключване на договор за преобразуване в предвидената от закона форма и изготвяне на доклад за преобразуването от управителния орган на преобразуващото се дружество. Планът за преобразуване, респективно договорът за преобразуване, подлежи на задължителна проверка от нарочно назначен проверител – регистриран одитор. В хода на производството по преобразуване много често се налага и изготвянето на комплексна експертиза, която да даде отговор на редица специфични въпроси като чиста стойност на имуществото на преобразуващите се дружества, оценка на имуществото, което е предмет на преобразуването и др. Предвидени са гаранции с оглед запазване правата на кредиторите на преобразуващите се дружества. Когато в следствие на преобразуването се стига до промяна в собствеността върху вещни права, след приключване на регистърното производство, следва да бъде извършено и съответното вписване в имотния регистър към Агенцията по вписванията, както и да се уведоми съответната общинска администрация по местонахождението на имота, посредством подаване на декларация по чл. 14 ЗМДТ.

Лихва.БГ ООД © 2009 aport.bg Всички права запазени.