APORT.BG
   НАЧАЛО / ПРОЦЕДУРА
  ПРОЦЕДУРА ПО АПОРТ

Производството по първоначална регистрация на капиталови търговски дружества с апорт на непарична вноска или последващото увеличаване на капитала на такива дружества чрез непарична вноска е сложен фактически състав, който има за цел да осигури гаранции и механизми за обективност и безпристрастност при извършване на оценката на активите, предмет на апорта. Същото е от значение с оглед защита интересите на кредиторите на дружеството и избягване на случай на изкуствено декапитализиране на дружеството, посредством апорт на активи с изкуствено завишена парична стойност.

Предвид изложеното на първо място, следва да се прецени доколко правото, което ще се апортира е годен предмет на непарична вноска в капиталово търговско дружество. Това право трябва да отговаря на редица изисквания като например:

  • да е годно да служи за обезпечение на кредиторите на дружеството (то трябва да е годно средство за тяхното удовлетворяване);

  • да е имуществено, т. е. да има парична стойност;

  • да не е извън гражданския оборот, т. е. да може да бъде предмет на частноправни сделки и да има пазарна цена;

  • да бъде ликвидно от счетоводна гледна точка, т. е. да има реална, а не само абстрактна стойност.

Законодателят изрично посочва, че непаричната вноска не може да има за предмет бъдещ труд или услуги (чл. 72, ал. 5 от ТЗ).

След като се направи преценка доколко конкретното право е годно да бъде предмет на апорт в капитала на търговското дружество, започва и фактическата процедура по извършване на апорта.

Непаричната вноска задължително се оценява от три независими вещи лица. Те се назначават от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията с нарочен акт. Заключението на вещите лица трябва да съдържа пълно описание на непаричната вноска, метода на оценка, получената оценка и нейното съответствие на размера на дела от капитала или на броя, номиналната и емисионната стойност на акциите, записани от вносителя. Заключението се представя в търговския регистър със заявлението за вписване. Оценката на непаричната вноска, посочена в дружествения договор, съответно в устава на дружеството, в което се извършва апорта, не може да бъде по - висока от дадената от вещите лица.

Ако вносителят на непаричната вноска е съгласен с извършената оценка и заключението на вещите лица, се пристъпва към конкретното юридическо оформяне на желания апорт – подготовка и порвеждане на учредително събрание (при първоначална регистрация на търговски дружества с непарична вноска) или на общо събрание на съдружниците/акционерите при провеждане на увеличение на капитала на търговско дружество с непарична вноска.

Когато предмет на непаричната вноска е вещно право върху недвижим имот, следва да бъдат съобразени и спазени и редица допълнителни изисквания относно формата на акта, с който се извършва вноската. Тъй като с факта на апорта на вещното право в капитала на търговското дружество се променя титуляра на това право, същото подлежи на вписване и в Службата по вписванията към АВ при МП. След вписване на промяната в собствеността върху имота - предмет на апорта, същото следва да се заяви и в съответната общинска администрация по местонахождението на имота, посредством подаване на декларация по чл. 14 ЗМДТ.

Лихва.БГ ООД © 2009 aport.bg Всички права запазени.