APORT.BG
   НАЧАЛО / ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК
  ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО – обединение по реда на търговския закон между физически и/или юридически лица с цел извършване на търговски сделки с общи средства. Видовете търговски дружества според правно - организационната им форма са изчерпателно изброени в Търговския закон – събирателно дружество, командитно дружество, дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество и командитно дружество с акции. Според основанието им за възникване, търговските дружества могат да бъдат групирани на договорни дружества и уставни дружества. Групирани според отговорността на участващите в дружеството лица, търговските дружества могат да се разделят на такива с неограничена отговорност и такива с ограничена отговорност. Най - важен критерий при разграничаване на отделните видове търговски дружества е този според стопанската им организация, а именно: персонални и капиталови дружества. Персоналните дружества предполагат лично участие на съдружниците при осъществяване на стопанската дейност. При капиталовите дружества на преден план излиза не личното участие на съдружниците в дейността на дружеството, а участието им с капитали при формиране на дружественото имущество.

ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ – съвкупността от права, задължения и фактически отношения, създадена в хода на осъществяване на търговската дейност на търговеца, която съвкупност може да се разглежда като обособено имущество, годно да бъде обект на правни сделки.

АПОРТпаричната или непарична вноска, която съдружниците правят в капитала на капиталовото търговско дружество. Сборът от стойността на извършените при учредяването вноски формира основния капитал на всяко капиталово дружество. Задължението за вноска (апорт) в КАПИТАЛА е основно задължение за всеки учредител и за всеки съдружник/акционер в търговско дружество. Апортът (вноската в капитала) не е кредит, даден на дружеството, и не превръща учредителя (съдружника, съответно акционера) в негов кредитор. Той не може да я иска обратно през време на съществуването на дружеството, както не може да иска и лихви, съответно наем върху нея. Правото на искане на вноската ведно с ликвидационния дял се поражда с ликвидацията на дружеството след уреждане на всички негови задължения с кредиторите. Правото на искане на вноската ведно с дружествения дял се поражда и след прекратяване на членството на съдружник в дружеството

ИМУЩЕСТВОТО на всяко търговско дружество е съвкупност от парично оценими права и задължения (т.е. активи и пасиви). В дружественото право се разглежда и има значение още едно понятие за ИМУЩЕСТВОТО в по - тесен смисъл – „ЧИСТО ИМУЩЕСТВО” или разлика между активи и пасиви на дружеството.

КАПИТАЛ представлява парично - цифрово изразена величина, която се образува от вноските на съдружниците /акционерите/. Собствениците на капитала в ООД се наричат съдружници, а собствениците на капитала в акционерно дружество се наричат акционери. Капиталът е константна величина, която не се влияе от цялостното имуществено състояние на капиталовото дружество и не се променя освен по ред, определен в закона (увеличаване/намаляване на капитала). В това оношение КАПИТАЛЪТ се различава от ИМУЩЕСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО, което е динамична величина в едно дружество.

КАПИТАЛЪТ в широк смисъл на понятието може да се разглежда и като израз на определено имущество, което променя стойността си. Схванат по този начин КАПИТАЛЪТ може да бъде разделен на няколко групи:

  • ОСНОВЕН КАПИТАЛ – регистрираният капитал, който следва да отговаря на законоустановените изисквания за размер.
  • ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ – допълнителните средства, които дружеството привлича в имуществото си, както и неразпределената печалба;
  • СОБСТВЕН КАПИТАЛ – образува се от основния и допълнителния капитал;
  • ПРИВЛЕЧЕН КАПИТАЛ (ЧУЖД) – средства, получени от външно финансиране – търговски заеми, временна финансова помощ по смисъла на чл.134 от ТЗ, издаване на облигационни емисии и др.

ОСНОВЕН ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ В ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ– в най-тесен смисъл на понятието представлява съответната част от основния капитал, която е записана от всеки съдружник, т.е. основният дял е частта в пари (паричната вноска) или друго имущество (непаричната вноска), с която съдружникът участва в капитала на дружеството.

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ – в по-широк смисъл на понятеието представлява съответната част от чистото имущество на дружеството.

ФОРМИ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

ВЛИВАНЕ – форма на преобразуване, при която цялото имущество на едно или повече търговски дружества (преобразуващи се дружества) преминава към едно съществуващо дружество (приемащо дружество), което става техен правоприемник. Преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация. При вливане не може едновременно да се извърши промяна на правната форма на приемащото дружество.

СЛИВАНЕ – форма на преобразуване, при която цялото имущество на две или повече търговски дружества (преобразуващи се дружества) преминава към едно новоучредено дружество, което става техен правоприемник. Преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация.

РАЗДЕЛЯНЕ – форма на преобразуване, при която цялото имущество на едно търговско дружество (преобразуващо се дружество) преминава към две или повече дружества, които стават негови правоприемници за съответна част. Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация. Дружествата, към които преминава имуществото на преобразуващото се дружество, могат да бъдат съществуващи дружества (приемащи дружества) - при разделяне чрез придобиване, новоучредени дружества - при разделяне чрез учредяване, както и съществуващи и новоучредени дружества едновременно. Едновременно с разделянето не може да се извърши промяна на правната форма на приемащото дружество.

ОТДЕЛЯНЕ - форма на преобразуване, при която част от имуществото на едно търговско дружество (преобразуващо се дружество) преминава към едно или няколко дружества, които стават негови правоприемници за тази част от имуществото. Преобразуващото се дружество не се прекратява. Дружествата, към които преминава частта от имуществото на преобразуващото се дружество, могат да бъдат съществуващи дружества (приемащи дружества) - при отделяне чрез придобиване, новоучредени дружества - при отделяне чрез учредяване, както и съществуващи и новоучредени дружества едновременно. При отделяне, не може едновременно да се извърши промяна на правната форма на преобразуващото се или на приемащото дружество.

ОТДЕЛЯНЕ НА ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО – форма на преобразуване, при която част от имуществото на едно търговско дружество (преобразуващо се дружество) преминава върху едно или повече еднолични дружества с ограничена отговорност и/или еднолични акционерни дружества (новоучредени дружества), при което преобразуващото се дружество става едноличен собственик на капитала им.

Лихва.БГ ООД © 2009 aport.bg Всички права запазени.