APORT.BG
   НАЧАЛО / ЕТАПИ
  ЕТАПИ

Основен принцип в работата на експертите и юристите, създали настоящия сайт е прозрачност в отношенията с клиентите, при гарантирана конфиденциалност на обсъжданите въпроси. Тъй като ние ценим, както Вашето време, така и нашето, дългогодишният ни опит е показал, че при обсъждане и подготовка на един апорт следва да се спазва определена последователност и организираност на процеса, чиято последователност е посочена по - долу:


1. ЗАПИТВАНЕ
 
  1. Клиентът отправя запитване към екипа на APORT.BG, посредством електронната форма на настоящия сайт в раздел контакти;
2. ПРЕЦЕНКА
ОТНОСНО
КОМПЕТЕНТНОСТ
  2. Експертите преценяват дали предметът на запитването е в тяхната компетентност и се свързват с лицето, което го е отправило;
 
3. СРЕЩА
 
  3. В удобно за страните време се провежда работна среща, на която клиентът запознава в подробности експертите с казуса, като представя и съответни документи;
 
4. ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
 
  4. В случай че експертите и клиентът вемат решение за пристъпване към ефективно осъществяване на действия по апорт. Между тях се сключва договор, по силата на който клиентът възлага на експертите определени правни, икономически и фактически действия срещу договорено възнаграждение;
 
 
5. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ТР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛИ
 
  5. След сключване на договора и представяне на всички необходими документи за стартиране на процедурата по апорта, юридическите консултанти изготвят необходимите документи, които следва да бъдат депозирани в Търговския регистър, с оглед назначаване на независими вещи лица на апорта;
 
6. НАЗНАЧАВАНЕ НА
ОЦЕНИТЕЛИ
 
  6. Длъжностните лица към търговския регистър назначават независими експерти – вещи лица;
 
7. ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА
 
  7. Назначените вещи лица извършват оценка на предмета на апорта и представят същата в Търговския регистър;
 
8. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА АПОРТА В ТР
 
  8. Юридическите консултанти изготвят необходимите решения относно вписването на извършвания апорт в Търговския регистър;
9. ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ОТНОСНО ВПИСВАНИЯ НА ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНОСТТА НА ВЕЩНИ ПРАВА В ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
  9. В случай че предмет на апорта е вещно право върху недвижим имот, след приключване на регистърното производство и по възлагане от страна на клиента, експертите оказват съдействие във връзка отразяване промяната в собствеността в съответния имотен регистър към агенция по вписванията.
Лихва.БГ ООД © 2009 aport.bg Всички права запазени.